Month: November 1998

Aldous Huxley : Brave New World

Interessant om dit boek nu weer eens gelezen te hebben. Sinds zijn publicatie in 1932 zijn een hoop van de voorspellingen van Aldous Huxley veel dichterbij gekomen. Bij sommige beschrijvingen van de drug ‘soma’ bijvoorbeeld, zou je echt denken dat het over MDMA ging. De maatschappij is ook een hele stuk opgeschoven in de richting die hij voorspelde, met bijvoorbeeld de teruggang van de religie, de bevrijding van de sexualiteit, en de nadruk op geluk in het algemeen en jong, mooi en gezond blijven in het bijzonder. Bij het herlezen werd mijn indruk bevestigd dat Huxley een hoop van de voordelen van de nieuwe orde beter kon waarderen dan hij publiekelijk toegaf. Bijvoorbeeld in het debat aan het einde tussen de savage en de controller, als vertegenwoordigers van de oude en nieuwe beschavingen, gaf Huxley beide ongeveer even goede argumenten in handen. De controller kwam misschien zelfs een klein beetje als winnaar uit de discussie, terwijl de savage zichzelf aan het einde van het boek behoorlijk belachelijk maakte. Misschien was dit boek dus niet als zo’n dystopie bedoeld als de meeste lezers veronderstellen…

•••••••••••••••••••••••••••••

Interesting to read this book again. Since its publication in 1932, a lot of Aldous Huxley’s predictions have come much closer to becoming reality. From some of the descriptions of the drug ‘soma’, for example, you’d really think he was talking about MDMA. Society has also moved a long way in the direction he predicted, with for instance the decline of religion, the liberation of sexuality, and the emphasis on happiness in general and staying young, beautiful and healthy in particular. Re-reading the book confirmed my impression that Huxley could appreciate a lot of the advantages of the new order much more than he publicly admitted. For instance in the final debate between the savage and the controller, as representatives of the old and new civilisations, Huxley provided both with about equally good arguments. The controller was perhaps even to some extent the winner of the discussion, while at the end of the book the savage made himself look somewhat ridiculous. So, perhaps this book wasn’t intended to be quite such a dystopia as most readers assume…

•••••••••••••••••••••••••••••

Details:

author Aldous Huxley
title Brave New World
written 1931
first published 1932
language English
read 21/10/1998 – 02/11/1998

Advertisements